ALDAMEX MEDOMEX-50 100 ML

สารสกัดจากกาวเครือขาวเพื่อเพิ่มคุณภาพซาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีเก็บรักษา

  • เก็บในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและความร้อน

บรรจุ 100 ML. 

วิธีการใช้งาน

  • For Intramuscular use.
  • For Animals use only.
  • Shake well before use.

 

คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน